Predčitalačke vještine

Predčitalačke vještine razvijaju se od djetetove rane dobi. One podrazumijevaju „svjesnost djeteta o pisanom jeziku, i to o njegova tri aspekta: o funkciji pisanog jezika, o tehničkim karakteristikama pisma, te o procesima i tehnici čitanja.“ (Čudina – Obradović, 2008, str 23.) Funkcija pisanog jezika odnosi se na svijest da netko upravo čita ili piše te kako čitanje ima svrhu primanja poruke, a počinje se javljati s 2 – 3 godine starosti. Oko 4. i 5. godine starosti dijete počinje uviđati razliku među slovima, razvija svijest o smjeru pisanja (lijevo – desno, gore – dolje) i sl., tj. osvješćuju se tehničke karakteristike pisma. Nakon toga dolazi faza kada kroz igru dijete počinje rastavljati riječi, uočavati i koristiti rimu. Preciznije počinje se koristiti fonemima. Starije dijete sposobno je i svrstavati riječi prema prvom i zadnjem glasu, te simbole za iste prepoznati u pismu.

Kako bi se kod djece uspješno razvijale predčitalačke vještine potrebno je stvoriti poticajno okruženje. U daljnjem tekstu izdvojili smo neke aktivnosti poticanja razvoja ovih vještina koje možete primjenjivati kod kuće:

1. Čitanje slikovnica (kod mlađe djece): Dok djetetu čitate koristite različite tonove glasa u skladu sa pročitanim sadržajem te ekspresijama lica i glasa pokažite osjećaje koji proizlaze iz pročitanih riječi. Dopustite djetetu da samostalno drži slikovnicu i okreće stranice, proučava slike i boje. Prstom mu pokažite na sliku i imenujte je. Na taj način potičete razvoj vokabulara. Sa starijom djecom pri čitanju pokazujte prstom dio koji čitate.

2. Praćenje uzorka: Napravite uzorak od gumbića, kuglica, perlica ili samostalno izradite na papiru uzorke ili boje te zamolite dijete da napravi isti takav uzorak. Preporučujemo da pritom koristite jednobojnu podlogu. Praćenjem određenog slijeda i poretka te dovršavanjem određenog niza razvija se vizualna percepcija koja će djetetu omogućiti lakše prepoznavanje  i shvaćanje kako slova u riječi moraju imati neki određeni redoslijed.

3.  Oblikovanje plastelinom ili ostavljanje tragova u pijesku: Na ovaj način djeca razvijaju finu motoriku ruku te vizualnu percepciju. Slično kao kod praćenja uzoraka djetetu možete postaviti zadatak što da ucrta prstićem u pijesku (može biti brašno, palenta, griz) ili oblikuje plastelinom, glinom ili slanim tijestom. Možete im dati i da oblikuju slova pa će na taj način, kroz igru, učiti i nazive slova.

4. Prepoznavanje rime: Čitajte pjesmice s rimom. Pitajte dijete rimuju li se riječi (zvuče li slično) pa mu ponudite parove riječi od kojih se neki rimuju, a neki ne. Ponudite djetetu 3 riječi – 2 koje se rimuju i jednu koja je uljez pa ga tražite da izbaci uljeza. Pitajte dijete: „reci mi koja se riječ rimuje sa nos“. Ako ponudi riječ koja nema značenje, ali se rimuje sa zadanom riječi, prihvatite kao točan odgovor jer je bitno uočavanje glasovnog podudaranja. (Primjeri rime: SOL – GOL, VUK – LUK, RAK – MAK, NOJ -ROJ, ŽIR -SIR, SAT – BAT, MED – LED, KOS – NOS, ČEP – REP, ŠAPA – KAPA, LICE – ŽICE, RODA – VODA, PILA – VILA, PUMA – GUMA, TAVA – KAVA, DUNJA – MUNJA, GLJIVA – ŠLJIVA, MIŠ – SLATKIŠ)

5. Rastavljanje i spajanje riječi iz slogova: Ponudite djetetu primjer kako rastaviti riječ na slogove (npr. marama – ma ra ma) te mu zadajte najprije riječi s manje slogova (npr. selo, muha, guma, tava, mama, tata), a kasnije prijeđite prema više slogova (npr. stolica, gumica, pogača). Kod sastavljanja pitajte koja je to riječ kad spojiš ma – čka,, ta – ta, lju – bav itd.

6. Glasovna analiza i sinteza: Slično kao s prethodnom aktivnosti. Ponudite primjere djeci (tava – t a v a) te ih upitajte što čuju kada kažete, npr., m – a – m – a. Za početak krenite s dvosložnim riječima (mama, tata, rame, šapa…), a kasnije prijeđite na složenije.

7. Crtanje: Ukoliko nemate radne listiće sa sličnim zadatkom bojanja, možete djetetu zadati da na papir nacrta nekoliko predmeta (a možete zadati i određeni broj, 2- 5) koji počinju ili završavaju s određenim glasom.

8. Domino: Zajedno s djetetom možete izraditi kartice za igru domino. Pravilo igre je spajati riječi (sličice) s istim prvim glasom.

9. Bingo: U ovoj igri izradite kartice s poljima u koje ćete ucrtat neke pojmove/predmete te papiriće sa svim slovima abecede. Primjer: Neka kartice sadrže 6 polja. Svaki igrač neka nacrta po jedan predmet u svako polje, ali niti jedan predmet ne smije počinjati s istim glasom. Primjer dobre kartice: konj, majica, lopta, pas, auto, drvo. Kada su kartice pripremljene, izvlačite slova i križate predmete na karticama. Prvi igrač koji prekriži sva polja je pobjednik.

 

Za kraj, uvijek imajte na umu da dijete uči kroz igru. Ako mu ponuđena aktivnost nije zanimljiva ili se vidi zasićenost od predugog trajanja, privedite ju kraju.

.

 

*Čudina – Obradović, M. (2008): Igrom do čitanja – igre i aktivnosti za razvijanje vještine čitanja. Zagreb: Školska knjiga.

 • JOŠ ČLANAKA ...

  KONTAKTIRAJTE NAS

  IMATE LI PITANJE?


  Gomljanik 41
  22000 Šibenik

  022 351 171
  098 639 741 (ravnateljica Vrtića)

  info@vrtic-sunce.hr
  www.vrtic-sunce.hr

  Copyright © 2023 • Dječji vrtić SUNCE, Brodarica • Sva Prava Pridržana