Program predškole

Program Predškole u Dječjem vrtiću Sunce namijenjen je   za djecu koja su polaznici Vrtića, te za djecu koja nisu polaznici Vrtića.

Program predškole provodi se ravnomjerno i kontinuirano tjedno  neovisno o predviđenim satima i dnevnim terminima, a pri organizaciji rada dajemo prednost prijepodnevnoj provedbi programa.

U program predškole u pedagoškoj 2017./2018. godini uključivati sva djeca koja su do 1. rujna 2017. godine navršila pet i pol godina (odnosno djeca koja će do 31. ožujka 2018. godine navršiti šest godina jer su ona školski obveznici).

Djeca pripadnici romske nacionalne manjine, djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik te djeca s teškoćama u razvoju mogu se upisati u program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

 

PROVOĐENJE PROGRAMA PREDŠKOLE

  • Za djecu koja nisu uključena u redovni program Dječjeg vrtića Sunce

Vrijeme provedbe programa predškole predviđeno je od 1.listopada do 31.svibnja tijekom pedagoške godine u trajanju od 250 sati godišnje za djecu koja nisu polaznici redovitog programa Dječjeg vrtića Sunce.

Organizacija rada je fleksibilna i prilagođava se potrebama djece (poštivanjem dnevnog bio- ritma djece) i roditelja kako bi se što kvalitetnije odradio navedeni broj sati, te se sukladno godišnjem planu i programu rada Vrtića prilagođava vrijeme provedbe.

  • Za djecu uključenu u redovni program Dječjeg vrtića Sunce

Za djecu koja su uključena u redoviti temeljni (primarni) program vrtića Sunce sadržaj programa predškole provodit će se u sklopu redovitog programa.

Program predškole odvijat će se u mješovitoj odgojno-obrazovnoj skupini "Leptirići", skupini redovitog programa (dob djece od 4 godine do polaska u osnovnu školu). Program predškole za djecu s teškoćama u razvoju provodit će se u skladu s primjerenim sposobnostima tog djeteta, te će se za svako dijete koje je uključeno u redoviti program Vrtića provoditi individualni program predškole, kao i za djecu s teškoćama koja će biti uključena u Program predškole izvan redovitog primarnog (temeljnog) programa Vrtića.

            Program predškole polaznicima će omogućiti različite razvojne poticaje, prepoznavanje i prevenciju razvojnih poremećaja, te osposobljavanje za obveze koje ih čekaju kroz školovanje i život.

 

Globalne razvojne zadaće, usklađivati ćemo s individualnim potrebama djece, razvojnim mogućnostima i interesima.

Područja razvoja za djecu u godini dana pred polazak u osnovnu školu su slijedeća.

  • TJELESNI I PSIHOMOTORNI RAZVOJ
  • SOCIOEMOCIONALNI RAZVOJ I RAZVOJ LIČNOSTI
  • SPOZNAJNI RAZVOJ
  • GOVOR KOMUNIKACIJA IZRAŽAVANJE I STVARALAŠTVO

Sukladno interesima djece, mogućnostima i potrebama izraditi će se razvojne zadaće za skupinu djece pred polazak u školu, s naglaskom na individualne razvojne zadaće prvenstveno za djecu s teškoćama u razvoju. 

 

Kroz program predškole zrelost djeteta za polazak u osnovnu školu utvrđivati ćemo praćenjem:

  • FIZIČKE ZRELOSTI, stupanj tjelesne razvijenosti obzirom na dob djeteta,
  • INTELEKTUALNE ZRELOSTI, koncentracija, govorna razvijenost, razvijenost opažanja, mišljenja, logičkog zaključivanja te pamćenja,
  • EMOCIONALNA ZRELOST, reakcije primjerene određenoj situaciji, racionalno objašnjavanje određenih situacija, ponašanja,
  • SOCIJALNA ZRELOST, prilagođavanje na društvene obveze, stvaranje prijatelja, prijatelj-kao ravnopravni partner.

Uz aktivnosti za ostvarenje programa predškole Vrtić je predvidio najmanje 10% od ukupnog broja sati za provedbu drugih aktivnosti izvan ustanove (posjeti, izleti, kulturne priredbe, zdravstveni i sportski programi i sl.) Ukoliko plan i organizacija rada dozvoli organizirat će se i veći broj sati za provedbu drugih aktivnosti.

Za provedbu programa i ostvarivanje navedenih zadaća i ciljeva od iznimne je važnosti dobra suradnja s roditeljima.

Nositelji programa predškole su stručnjaci za rani i predškolski odgoj i obrazovanje – odgojitelji, u suradnji sa članovima stručnih timova.

AKTUALNOSTI

KONTAKTIRAJTE NAS

IMATE LI PITANJE?


Gomljanik 41
22000 Šibenik

022 351 171
098 639 741 (ravnateljica Vrtića)

info@vrtic-sunce.hr
www.vrtic-sunce.hr

Copyright © 2023 • Dječji vrtić SUNCE, Brodarica • Sva Prava Pridržana